HÅLLBARHETSPLAN

1       En Plan B för vårt samhälle

 På Plan B är vi övertygade om att vi alla, stora som små, har verkliga påverkansmöjligheter vad gäller vår miljö och vårt klimat. Plan B ska vara en stark föregångare och förebild i branschen för hur social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet används som drivkrafter i vårt arbete för ett fantastiskt arbetsklimat och ett attraktivt kunderbjudande. I vårt arbete utvecklar vi oss själva och vår omvärld genom våra uppdrag, det gör vi genom att erbjuda innovativa digitala lösningar tillsammans med ett innerligt engagemang. Genom att lyfta andra bidrar vi till ett bättre samhälle!

Detta dokument ska ses som en beskrivning av hur vår dagliga verksamhet kontinuerligt ställs om för att i allt större utsträckning uppfylla vår avsiktsförklaring och våra riktlinjer i Hållbarhetspolicyn.

1.1     Hållbarhet hos oss

 För Plan B omfattar det breda begreppet hållbarhet:

 • Social hållbarhet – att skapa en miljö där jämlikhet, trygghet och inkludering präglar tillvaron oavsett religion, etnisk tillhörighet eller könsidentitet. (Läs gärna vår Jämställdhetspolicy som särskilt adresserar arbetet för jämställdhet på vår arbetsplats)
 • Ekologisk hållbarhet – att hushålla med våra resurser, mänskliga som materiella, med fokus på minimal belastning för natur och samhälle
 • Ekonomisk hållbarhet – en trygg och ansvarstagande ekonomi främjar långsiktighet i vår affär och i vårt hållbarhetsarbete

1.2     Vårt löfte

 Plan B ska i alla lägen förhålla sig till FN:s 17 globala hållbarhetsmål genom att aktivt verka för en utvecklande och hållbar tillväxt inom näringsliv och offentlig sektor. Det innebär att vi åtar oss att ständigt ifrågasätta vårt arbetssätt, förhållningssätt till människorna i vår närhet, vår arbetsmiljö och tjänsterna vi levererar. Vårt åtagande innebär också att vi dagligen ska verka för:

 

 • Att minimera vår egen belastning och påverkan på miljön
 • Att motverka sociala orättvisor och främja ett inkluderande och öppet arbetsklimat
 • Att utmana vår kund, våra branschkollegor och marknad att premiera hållbara arbetssätt och produkter

 

Läs mer om FN:s klimat på https://www.globalamalen.se/.

1.3     Vårt hållbarhetsarbete

För att infria vårt löfte ska vårt hållbarhetsarbete och ansvar för dess utveckling ska vara en naturlig och kontinuerlig del av samtliga verksamhetsområden och befattningar. Vårt hållbarhetsarbete ska genomsyra vår verksamhet i följande tre aspekter, där vi lovar att:

Erbjudandet

”vårt tjänste- och produkterbjudande bidrar till en hållbar utveckling och konkurrenskraft hos vår kund”

Plan Bs utveckling av tjänster och produkter ska drivas utifrån ett hållbarhetspersepktiv med direkt koppling till ett eller flera av FNs 17 globala hållbarhetsmål. Vår affärsutveckling prioriterar insatser och projekt där vår insats får största möjliga effekt på vår kunds hållbarhetsarbete.

Verksamheten

”vårt bolag arbetar och styrs på ett hållbart sätt med långsiktighet i fokus”

För att vara trovärdiga i vår mission ska vi leva som vi lär. Vår inre verksamhet ska präglas av ett uttalat fokus på social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet som tre grundpelare i ett hållbart företagande. Vi bedriver ständigt ett förbättringsarbete, både på bolags- och individnivå, genom ett strukturerat kompetensutvecklingsprogram.

Att integrera hållbarhetsaspekter i avgörande beslut rörande verksamheten säkerställs bl.a. genom att hållbarhetsansvarig (Head of CSR) är ständig medlem i företagets ledningsgrupp och rapporterar direkt till bolagets styrelse.

Affärsrelationerna

”vi utför våra uppdrag på ett hållbart sätt i enlighet med våra etiska riktlinjer”

 Hur våra uppdrag genomförs och hur våra relationer med intressenter hanteras får stor påverkan på vårt avtryck I vår omgivning. Plan B ska verka för ett tydligt etiskt- och miljömässigt ställningstagande I samtliga affärsrelationer.

1.4     Vårt ställningstagande och vår identitet

För att vara trovärdiga i vårt hållbarhetsarbete lever vi som vi lär – som individer och som bolag.

 ”Alltid framåt med glädje” – Vi tror på kraften bakom våra medarbetares starka engagemang och det är vår kompassriktning mot ett hållbart företagande och en konkurrenskraftig affär. Vi drivs av våra medarbetares vilja att skapa en förändring mot det bättre för vår omgivning, miljö och samhälle. Tillsammans med våra kunder driver vi innovation genom att ständigt ifrågasätta status quo och etablerade sanningar.

 ”Vi är professionella” – Vi är kompetenta inom hållbarhetsfrågor och sprider vår kunskap och vårt engagemang genom våra tjänster och relationer.

 ”Vi är förstående” – Vi förstår vår omvärld och utvecklar oss själva och vår kund utifrån vedertagna vetenskapliga modeller med fokus på beteendeförändring och implementering av tekniska lösningar.

 ”Vi är ödmjuka” – Vi verkar för långsiktig förståelse och effekt genom att bedriva en verksamhet med fokus på stabilitet och ett nyktert förhållningssätt till vår omgivnings förutsättningar.

1.5     Publik redovisning av utfört arbete och prestation

Vårt hållbarhetsarbete ska genomlysas årligen och redovisas publikt på ett transparent sätt. Se vår senaste hållbarhetsredovisning för mer information om hur vi presterar.

2    Mål och Vision

2.1     Vår vision

 • Plan B är ett klimatneutralt företag där människor behandlas lika oavsett bakgrund, kön eller förutsättningar
 • Plan B drivs av engagerade medarbetare som känner tillhörighet och har en sund balans mellan arbete och privatliv
 • Plan B har en direkt medverkan i arbetet för att realisera regeringens mål att Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser är noll år 2045.

2.2     Mål

Plan Bs målsättningar består av två delar, en uppsättning långsiktiga mål som fastställs av styrelsen och en uppsättning delmål som revideras och följs upp årligen av Head of CSR. I detta dokument redovisas de långsiktiga målen med utgångspunkt i Plan Bs tre verksamhetsområden,

 • Erbjudandet
 • Verksamheten
 • Affärsrelationerna

 

Varje mål relaterar till ett fokusområde och en av följande delar av hållbarhetsdimensionerna (se Brundtlandkommissionens rapport ”Vår gemensamma framtid” för mer information):

 • Social hållbarhet
 • Ekologisk hållbarhet
 • Ekonomisk hållbarhet
Fokusområde Dimension Mål 2022
Erbjudandet Social hållbarhet Plan B erbjuder tekniska lösningar för att främja och verifiera projektkommunikation och beslutsfattande utifrån ett jämställdhetsperspektiv
Ekologisk hållbarhet

30 % av erbjudna tjänster (i volym) innebär ett aktivt och uttalat arbete för ett mer hållbart byggande genom exempelvis:  

–       Materialval och spårbarhet i farliga ämnen

–       Begränsning av materialspill (waste) och resursoptimering

–       Livscykelanalyser och minimering av energianvändning i den byggda miljön

–       Smartare tillgångsförvaltning

Verksamheten Social hållbarhet Plan B uppnår formell och upplevd jämställdhet över alla nivåer och utpekade positioner (ledningsgrupp, chef- och konsultnivåer).
Social hållbarhet Plan B bibehåller ekonomisk jämställdhet inom konsultnivåer.
Social hållbarhet Det finns ingen skillnad i sjukfrånvaro mellan könen eller inom en ålderskategori
Social hållbarhet Personalomsättning på 8-12 %
Ekologisk hållbarhet Halverad klimatpåverkan (C02-footprint) för vår verksamhet per medarbetare (inkl. resor i tjänsten) (referens 2018/2019)
Ekologisk hållbarhet Vår verksamhet förbrukar inget avfall som inte går att återvinna.
Ekonomisk hållbarhet Betryggande resultat
Ekonomisk hållbarhet Soliditet > 40 %
Affärsrelationerna Social hållbarhet Plan B har lika många kvinnliga som manliga uppdragsansvariga
Social hållbarhet I varje kundrelation genomförs en risk- och jämställdhets- och hållbarhetsanalys av uppdraget i sin helhet
Ekologisk hållbarhet Andel flygresor i tjänsten är halverad (referens 2018/2019)

 

 

3      Systematiserat hållbarhetsarbete

För att säkerställa rätt kvalitet och kontinuitet i hållbarhetsarbetet ska ledningssystemet för detta säkerställa att:

 • Ledande funktioner har tillräcklig kompetens i området och ges möjlighet att utveckla sitt verksamhetsområde i enlighet med gällande policy
 • Ledningsgruppens beslutsprocess kvalitetssäkras utifrån ett hållbarhetsperspektiv
 • Gällande policy och upprättade handlingsplaner inte kan åsidosättas till förmån för personers tyckande eller egna agendor.
 • Det finns en ekonomisk förmåga och stabilitet för att säkerställa framdrift och effekt i hållbarhetsarbetet
 • Vår prestation i förhållande till uppsatta mål mäts, följs upp och synliggörs

 

Ledningssystemet består av ett antal gemensamt överenskomna rutiner och ansvarsområden. För ledningssystemet i sin helhet ansvarar styrelsen i samverkan med VD. För uppföljning av utfört arbete ansvarar CSR-ansvarig. Årlig revision av ledningssystemet ska genomföras och kommuniceras i samband med antagandet av bokslut.

3.1     Antagna rutiner

Följande rutiner har antagits av styrelsen och beskriver huvudsakliga rutiner som anses vara kritiska för ett lyckat och kontinuerligt hållbarhetsarbete. En detaljerad redovisning av utförda aktiviteter presenteras årligen i Hållbarhetsredovisningen.

Beskrivning

Ansvarig befattning

Reviderad

 

Uppföljning av pågående insatser eller utveckling av hållbarhetsarbetet ska genomföras på varje ledningsgruppsmöte eller vid minst fyra separata tillfällen årligen.

 

VD

2019-07-01

 

Prestationsuppföljning och prognostisering ska genomföras två gånger årligen.

 

CSR-ansvarig

2019-07-01

 

Målrevision och uppföljande mätningar görs årligen i samband med fastställande av bokslut.

 

CSR-ansvarig

2019-07-01

 

Medlemmar i ledningsgruppen samt befattningar med personalansvar ska delta i gemensamt anordnade utbildningsaktiviteter två gånger årligen.

 

CSR-ansvarig

2019-07-01

3.2     Fastställda ansvarsområden

Följande ansvarsområden har delegerats av styrelsen och ska ses som ett komplement till ordinarie tjänstebeskrivning för respektive befattning.

Beskrivning Ansvarig befattning Reviderad

 

Utveckling av Plan B:s kunderbjudande i enlighet med fastlagd affärsstrategi och våra hållbarhetsmål.

 

Affärsutvecklare 2019-07-01

 

Utveckling av social miljö och arbetsvillkor för egen personal

 

VD 2019-07-01

 

Utveckling av leverantörsrelationer och rutiner för inköp av produkter och tjänster.

 

CSR-ansvarig 2019-07-01

 

Revision av hållbarhetsplan och uppföljning av utfört arbete och prestation.

 

CSR-ansvarig 2019-07-01

 

Kompetensutveckling i ämnen relaterade till jämlikhet och hållbarhetsfrågor för egen personal.

 

Regionchefer 2019-07-01